Skip to content Skip to navigation

Research

Program Title Type Grade Year Program Units Program Members
Orbital- to Annual-scale Variability and Dynamics of the East Asian Monsoon over the past 200 Thousand Years State Natural Science Award Second Prize 2014
 • Nanjing Normal University
 • Lanzhou University
 • Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
Yongjin Wang, Pingzhong Zhang, Ming Tan, Dianbing Liu, Jiangying Wu
Study on a novel epidemic disease of aquatic crustaceans caused by spiroplasma and the key techniques for its prevention and control Science and Technology Progress Award of Jiangsu Province First Prize 2013
 • Nanjing Normal University
 • Baoying Aquatic animal disease prevention and control center
 • Jiangsu Narcissus Industrial Co., Ltd.
 • Nanjing Fisheries Science Research Institute
Wen Wang ; Qingguo Meng; Wei Gu ;Ting Wu; Wenjie Li; Shaowu Yin; Qian Ren; Kaihe Du; Boxian Hua; Guoqin Zhou; Yali Hu
The Evolution History and Dynamics of East Asian Monsoon during Late Quaternary Natural Science Award for outstanding achievements in scientific research in Colleges and Universities First Prize 2013
 • Nanjing Normal University
Yongjin Wang, Jiangying Wu, Xinggong Kong, Shitao Chen, Dianbing Liu, Kan Zhao
Zwitterionic Structure in the Construction of the Polymer Surface and Materials Anticoagulant Mechanism Natural Science Award for outstanding achievements in scientific research in Colleges and Universities First Prize 2009
 • Nanjing Normal University
 • Nanjing University
Jian Shen, Sicong Lin, Can Zhang, Qiang Chen, Chun Mao, Aiping Zhu, Jiang Yuan, Li Li, Youling Yuan, Jun Zhang
Study on environmental change and population evolution Higher Education science and technology prize in Natural Science First Prize 2004
 • Nanjing Normal University
Zhenshan Lin, Jingan Cui, Jian Wang, Yong Zha, Zhijun Zhao, Xinggong Kong